PËRFSHIRJA FINANCIARE E FAMILJEVE TË VOGLA SHQIPTARE

Dëgjim · Fuqizim · Arritje

Rreth FIAS
Projekti i FiAS (Përfshirja financiare e fermerëve të vegjël shqiptarë) është një projekt bashkëpunimi teknik, mbështetur nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) dhe zbatuar në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Shqipëri. Projekti synon të përmirësojë përfshirjen financiare të familjeve të vogla fermere në Shqipëri, duke zhvilluar produkte dhe shërbime të reja financiare dhe jo financiare që i përgjigjen në mënyrë fleksibile nevojave të fermerëve.  Kjo po arrihet përmes forcimit të kapacitetit të një Shoqërie Kursim-Kredie, FED invest, e cila ofron shërbime financiare në të gjithë zonën rurale të Shqipërisë.
Konteksti i bujqësisë dhe fermerëve të vegjël në Shqipëri
 • 42% e sipërfaqes totale të tokës përdoret për bujqësi
 • Bujqësia zë 20% të PBB-së së Shqipërisë dhe punëson pak më pak se 50% të fuqisë punëtore gjithsej  
 • 86% e fermave të Shqipërisë janë ferma të vogla me madhësi më pak se 2 ha.
 • Gratë përfaqësojnë 50% të atyre që punojnë në bujqësi, por vetëm 6.5% si kryefamiljarë
 • Sfidat me të cilat përballen fermerët e vegjël:

 • Përbën 30% të popullsisë që punon, por kanë qasje në 2% të shërbimeve të kredisë formale
 • Kjo nga ana tjetër çon në
 • përdorim i ulët i pajisjeve të motorizuara: 11%
 • përdorim i ulët i plehrave: 50%
 • Vetëm 48% e tokës së punueshme është e ujitur
 • Prodhimi bujqësor shitet përmes tregjeve vendore dhe inputet merren në të njëjtën mënyrë. Megjithatë, vetëm 12% e prodhimit shitet

Burimi: FAO, 2018., Fermat e Vogla Familjare, fleta e fakteve të vendit, Shqipëria, e aksesueshme në http://www.fao.org/3/i8914en/I8914EN.pdf FAO. 2019. Pronarët e Vegjël dhe Fermat Familjare në Shqipëri. Raport Studimor i Vendit 2019. Budapest

Teoria e Ndryshimit

“Nëse fermerët e vegjël kanë mundësi të përdorin shërbimet financiare përkatëse, të zhvilluara dhe të ofruara përmes qasjes klienti në qendër dhe të mbështeten përmes asistencës teknike në teknikat moderne të prodhimit bujqësor, ata do të shohin vlerë, që do të rezultojë në një rritje të vlerës së biznesit për FED invest (partneri ofrues i shërbimit financiar), dhe të kontribuojë në zgjerimin e vlerës shoqërore / ekonomike."

FED invest: Partneri ofrues i shërbimit financiar

Ofron shërbime financiare për popullsinë shqiptare që jeton në zonat rurale dhe periferike që nga viti 1992.

Mbulimi gjeografik

5 veprime kryesore me 3 qasje

Dëgjim

Kultura klienti në qendër

Veprimi 1. Përkthimi i njohurive të klientit në produktet përkatëse dhe përvojat pozitive të klientit

Veprimi 2. Përgjigje e shpejtë gjatë pandemisë globale bazuar në njohuritë e klientëve

Fuqizimi

Rritja e kapaciteteve

Veprimi 3. Edukimi financiar & digjital (përfshirë Dritaren Digjitale)

Veprimi 4. Informacione bujqësore teknike & tregu përmes shërbimeve të Qendrës ABA

Arritje

Mundësimi i aftësive teknike

Veprimi 5. Përditësimi i infrastrukturës së IT për t'iu përgjigjur nevojave të klientit & arritjes së tyre

Shërbime digjitale bujqësore teknike & informacion tregu përmes ABA online.

Dëgjimi: Mësoni nga klientët

VEPRIMI 1.

PËRDORIMI CGAP PËR PUNËN KLIENTI NË QENDËR

Projekti FiAS punon me FED invest, një partner i cili ofron shërbime financiare për fermerë të vegjël në të gjithë Shqipërinë e largët, rurale

Card image cap

Mishërimi i udhëheqjes dhe kulturës përmes modelit klienti në qendër

Card image cap

Aktivitete të përqendruara tek anëtarët

Card image cap

Fuqizimi i stafit me ide & mjete të reja

Card image cap

Përvoja e klientit në hartimin dhe shpërndarjen

Card image cap

Shtesa e vlerës për secilin anëtar rezulton në vlerë për FED invest

Aktivitetet e Projektit FiAS të hartuara rreth 5 shtyllave "Klienti në Qendër"

Udhëheqje dhe kulturë
 • Të gjithë punonjësit dhe klientët janë anëtarë: më e lehtë për t'u zbatuar klienti në qendër
 • Është krijuar komiteti anëtarët në qendër që këshillon bordin për nevojat dhe reagimet e klientëve (rezultati i Projektit FiAS)

Dëgjimi: Mësoni nga klientët

VEPRIMI 2.

Përgjigja ndaj COVID 19 me Skemën e Mbështetjes me Inpute

Karakteristikat e skemës së mbështetjes

 • Kredi e synuar mikro-1 (më pak se 600,000 lekë / 5,700 USD) klientë (fermerë) në 7 degë të FED invest
 • Jepen 40,000 lekë në formën e inputeve
 • Të gjithë përfituesit që aplikuan për kredi nga korriku i vitit 2020 ishin të ligjshëm
 • Aplikimet e aprovuara nga komiteti i menaxhimit të ABA (shih Veprimin 4)
 • Tregtarët e inputeve bujqësore të përfshirë në skemë hapën llogari rrjedhëse pranë FED invest dhe u paguan në mënyrë digjitale
 • Fermerët dhe tregtarët e inputeve bujqësore duhej të regjistroheshin në ABA online dhe u informuan për llogarinë rrjedhëse

Fuqizim: Fuqizimi i klientëve & punonjësve

VEPRIMI 3.

Edukimi financiar & digjital

Hartimi i një plani që synon edukimin financiar dhe përfshirjen e anëtarëve.

Testimi i moduleve të edukimit financiar me anëtarët dhe stafin në terren.

Fuqizim: Fuqizimi i klientëve & punonjësve

VEPRIMI 4.

Informacione bujqësore teknike & tregu përmes Qendrës ABA & ABA online

QENDRA ABA

AGRO BIZNES ASISTENCË

Qendra ABA shërben si një qendër e agro-informacionit, ekspertizës, edukimit, ndërgjegjësimit dhe shpërndarjes së praktikave më të mira për fermerët shqiptarë për zhvillimin e biznesit të tyre dhe ndërtimin e kapaciteteve financiare.

Konceptimi i Qendrës ABA dhe llojet e shërbimeve jo financiare, bazuar në nevojat e fermerëve.

INFORMACIONI
I DOBISHËM PËR FERMERËT E VEGJËL
TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT, INFORMACION MBI TREGUN & MË SHUMË
Ekspertët kryesorë ofrojnë informacion të besueshëm dhe miqësor për përdoruesit përmes artikujve për sektorët kryesorë të bujqësisë në Shqipëri si p.sh.:
 • Fermat blegtorale
 • Perime sere
 • Perime fushe
 • Pemë Frutash & Vreshta
 • Ullinjtë & Agrumet
 • Bletaria
Ekipi i Opinionistëve është udhëheqësi në komunitetet e tyre. Ata punojnë ngushtë me Ekipin ABA të FED invest.
EKIPI I OPINIONISTËVE

ROLI I TYRE

Për të shpërndarë shërbimet e qendrës ABA, anëtarët e komitetit mbledhin mendime dhe pasqyrojnë zërin tuaj mbi shërbimet që ne ofrojmë.
EKSPERTËT KRYESORË

ROLI I TYRE

Për t'iu përgjigjur nevojave të fermerëve shqiptarë për të përmirësuar biznesin e tyre, qendra ABA ka zgjedhur një Ekip Ekspertësh, të cilët ofrojnë informacion të saktë, të përditësuar dhe të besueshëm mbi bujqësinë.
Arritje: Bërja digjitale për t'u lidhur & arritur

VEPRIMI 5.

Përditësimi i infrastrukturës IT
Banking në Internet “FED Online” është gati të nisë me sistemin e ri
MEDIA


Prezantimet


ARTIKUJT E FUNDIT
FJALËT E KLIENTIT